Privacy statement - Woonfonds

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een hypotheek of financiële dienst af of heeft u op een andere manier contact met ons? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Deze gegevens vertellen vaak iets over u of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Soms vragen we ook andere gegevens. Zoals financiële gegevens bij het aangaan van een hypotheek. Maar ook uw bankrekeningnummer voor het automatisch afschrijven van uw maandlast. Of de waarde van uw woning, de hoogte van uw hypotheek of gegevens over betaalachterstanden. Het verschilt per product en situatie welke gegevens wij nodig hebben. 

Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier. Wij ontvangen uw gegevens van uw onafhankelijk adviseur. Of vragen bijvoorbeeld uw registratie op bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Of we vragen gegevens over u op bij het Kadaster of de Kamer van Koophandel (KvK). Ook ontvangen we gegevens over u via openbare bronnen zoals handelsinformatiebureaus, openbare registers, kranten, internet of social media. Soms kopen we informatie van bedrijven aan wie u toestemming heeft gegeven om gegevens over u te verzamelen en te verkopen.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij u passen. Ook kunnen wij uw bezoek aan de website en eventuele app bijhouden. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiestatement

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens onder andere om:

 • u een product of dienst aan te bieden.
 • met u een product of dienst af te sluiten.
 • een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren.
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.
 • producten en diensten te ontwikkelen en/of te verbeteren.
 • u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.
 • uw bezoek aan de website en eventuele app bij te houden.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.
 • een schatting te maken van onze risico’s.
 • fraude tegen te gaan. In een persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden.
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.
 • ons aan de wet te houden.
 • voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management.

Welke contactmomenten leggen wij vast? 

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.
 • telefoongesprekken e-mailberichten en chatberichten.
 • wat u op onze websites doet en bekijkt.
 • wanneer u hebt ingelogd op het klantportaal.
 • wat u in onze apps doet en bekijkt.
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp.

Achmea B.V. is verantwoordelijk 

Woonfonds is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij uw gegevens door. En soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen uw gegevens niet. Met de volgende bedrijven kunnen wij gegevens uitwisselen:

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. 

Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via Responsibe Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen treffen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens 

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld: 

 • uw Burgerservicenummer (BSN) en uw bankgegevens.
  • Wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit vast te stellen als u klant bij ons wordt. Wij vragen u daarom om een kopie van uw identiteitsbewijs. Daar staat uw BSN op.
  • Wij zijn ook wettelijk verplicht om jaarlijks informatie over uw financieel product aan de Belastingdienst door te geven. Daarvoor mogen we uw BSN gebruiken.
 • uw medische gegevens.
  • Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Medewerkers kunnen alleen bij uw medische gegevens als zij toestemming hebben van de medisch adviseur. De medisch adviseur en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
 • gegevens uit het strafrecht.
  • Wij kunnen vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft als wij het risico voor een financieel product moeten bepalen. Bent u langer dan 8 jaar geleden verdacht geweest of veroordeeld? Dan hoeft u dat niet te melden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang dat verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
 • De Telecommunicatiewet (Tw).

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  • Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail naar: 1-AVG-LoketAB@achmea.nl
U kunt ook een brief sturen naar:
Achmea Bank
T.a.v. AVG-Loket
Postbus 54
7300 AB Apeldoorn

Stuur dan alstublieft ook direct een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u dan uw pasfoto, Burgerservicenummer (BSN) en ook de cijferreeks onderaan het paspoort of ID-kaart onleesbaar maken? U kunt hiervoor de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken.

Wij reageren binnen één maand na ontvangst van uw brief of e-mail.

Heeft u een vraag, tip of klacht? 

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea naar privacymanager@achmea.nl U kunt ook een brief sturen naar:
Achmea B.V.
Compliance & Operational Risk Management
T.a.v. Privacy manager
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit en gaat uw klacht over persoonsgegevens? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen ons Privacy Statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Deze laatste versie is van 25-02-2021. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. U kunt ook een schriftelijk exemplaar opvragen door te bellen: 013 461 2010. Of door een e-mailbericht te sturen naar: info@woonfonds.nl